Chứng nhận

  • Nhà máy được đánh giá chứng nhận BRC mức A và đạt tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • EU code: 609
  • Chứng nhận phù hợp với các quy định an toàn thực phẩm về hoạt động kinh doanh thủy sản
  • Giấy chứng nhận HACCP
  • Chứng nhận Dolphin safe công nhận bởi Earth Island Institute
  • ISO 9001-2008
  • ISO 22000-2005
  • ICCAT
  • NOAA
  • FIP
  • Đánh giá Trách nhiệm xã hội (SMETA)

Chứng nhận

hong ngoc seafood
hong ngoc seafood
hong ngoc seafood
hong ngoc seafood
hong ngoc seafood